Menu
Log in


Log in

Advisory Team

Shri Gujjadi Prabhakar Nayak


Smt Manorama Bhat


Ganesh Shendye


Shri Harish T P


Gopala VijayapuriVijaya KodavooruShree Rajath RaoShree UdayashankarSmt. Joyce PereiraAccreditation:    


Copyright© 2021-22. Seva Bharathi Kanyady. All Rights Reserved.

Powered by Wild Apricot Membership Software